Stručný prehľad o činnosti OZ

Komunikácia s Mestským úradom Sliač

Dňa 6. 6. 2013 mesto Sliač zverejnilo informáciu o územnom konaní týkajúcom sa schválenia územného plánu Zmeny a doplnky č. 6. Najdôležitejšia zmena je rýchlostná komunikácia  R2 trasa C3 alebo C5 cez katastrálne územie mesta Sliač (Ležiak, Strelnica, Sliačska dolina).

Občania sa mali vyjadriť do 5.7.2013
Začala sa organizovať petícia proti výstavbe R2:
 • petícia spolu s námietkami bola doručená na Mestský úrad s 1668 podpismi
3.7.2013
 • na 22. zasadnutí mestského zastupiteľstva sa dohodlo, že  zmena územného plánu bude odmietnutá v celom rozsahu.
25.7.2013
Na  22. zasadnutí mestského zastupiteľstva  bolo doporučené primátorovi napísať rozporové listy na:

 • Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, ďalej len (BBSK),
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, ďalej len (MŽPSR),
 • Ministerstvo zdravotníctva – inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava,
 • Listy po dlhých prieťahoch  odišli. Ani na jednu odpoveď mesto nereagovalo.
Žaloba na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Preskúmanie zákonitosti rozhodnutia A/2013/00876 Rozh/Mar zo dňa 18.7.2013
 • súd rozhodol v náš prospech
11.12.2013
Následne petičný výbor zakladá občianske združenie „Obyvatelia pre Sliač“. 4.8.2013
Mesto zvoláva pracovné rokovanie k R2. 8.8.2014
Prítomní:
Ing. Višňovská obvodný úrad B. Bystrica, Ing. Tisončíková,
zástupcovia mesta Sliač –  Ing. Turčan a Ing. Zlatníková,
Občianske združenie – pp .Tarnoci,  Kujan, JUDr. Uhaľ. Mestu vytýkali:

 • ukončené záverečné stanovisko  Ministerstva životného prostrediapod skratkou – EIA zo dňa 31.3.2009 – žiadna pripomienka,
 • 2010 nový návrh BBSK  severný + južný variant mesto nepripomienkovalo,
 • 2010 rozhodnutie BBSK – pred voľbami predseda  Murgaš nepodpísal. Podpísal po voľbách  Ing. Maňka. Mesto nepripomienkovalo.
Výzva petičného výboru na zabezpečenie účasti orgánu mesta na zasadnutí  zastupiteľstva BBSK.Na zastupiteľstve BBSK vystúpila viceprimátorka  p. Bieliková. 23.8.2013
Oznámenie zastupiteľstvu BBSK o výsledku petičnej akcie v meste Sliač a výzva petičného výboru v mene občanov mesta Sliač na zmenu územného plánu vo vzťahu k plánovanej výstavbe  R2  mimo katastrál-neho územia Sliač. 23.8.2013
Ing. Maňka  žiadosť o určenie termínu rokovania ohľadne umiestnenia R2 v katastri Sliač. 23.9.2013
Zvolensko – regionálne noviny. Inzerát – otázka na kandidátov na predsedu BBSK pánov Ing. Maňku a Ing. Kaníka  Aký je ich názor na umiestnenie rýchlostnej komunikácie do katastra mesta Sliač a to medzi kúpele Sliač a chránenú oblasť Arboréta Zvolen. Odpoveď sme nedostali ani od jedného. 18.10.2013
Mestský úrad Sliač v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom  (BBSK) zvolalo pracovné rokovanie o R2 za prítomnosti: 28.11.2013
BBSK – Ing. Maňka,  mesto Zvolen –  Ing. Kusein, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo zdravotníctva – inšpektorát kúpeľov a žriediel, Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava  a občianske združenie – Obyvatelia pre Sliač.Výsledok rokovania:

 • Primátor  D. Dunčko odporučil  čakať na záverečnú správu od geológov a potom sa uvidí. (viď zápis)
 • Občianske združenie trvalo na tom, že bez ohľadu na výsledky hydrogeologického prieskumu nesúhlasí s trasovaním R2 cez katastrálne územie mesta Sliač.  (viď zápis)
Stretnutie s europoslancom Ing. Maňkom. Rokovanie o R2. Prisľúbil pomoc pri rokovaniach.
Zápis z rokovania sa nerobil. Prítomní za občianske združenie: pp. B. Tarnoci, Kujan, J. Králik, Šimončík, Uhaľ.
2.6.2014
Občianske združenie zvolalo na Mestskom úrade Sliač rokovanie, čo robia ohľadne R2

 • mesto odmietlo dať informáciu, čo dohodli na Ministerstve dopravy dňa 6.3.2014.
 • Vyjadrenie Ing. Turčana, že o všetkých veciach nemôžeme byť informovaní.
 • Mesto má poskytnúť informáciu, čo s doplnkom č. 6 ZMENA UZEMNÉHO PLÁNU.
9.6.2014
Na 28. zasadnutí mestského zastupiteľstva členovia  občianskeho združenia  p. Kujan  a MUDr. Králik urgovali odpoveď na to, aké úlohy mesto prijalo na petíciu proti výstavbe R2 a kde petíciu postúpili. Pán primátor bude písomne odpovedať MUDr. Králikovi.

 • písomná odpoveď pána primátora je veľmi stručná, petícia je na podateľni (asi v nevybavenej pošte). Odpoveď zo dňa 1.7.2014.
26.6.2014
Po roku nám oznámili, že petícia bola postúpena na:

 1. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,  974 01 B. Bystrica.
 2. Ministerstvo životného prostredia SR. Námestie Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava.
 3. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody č.6,  810 05 Bratislava.

Petíciu odoslali bez sprievodného listu.

Komunikácia s Banskobystrickým samosprávnym krajom ďalej len (BBSK)

BBSK – odbor regionálneho rozvoja. Pripomienky:
Územný plán veľkého územného celku B.B. zmeny a doplnky r. 2013.   29.11.2013
Územný plán veľkého územného celku B.B. zmeny a doplnky r. 2014.     27.2.2014
 • pripomienky boli osobne prejednané s pp.Tarnocim a Kujanom na BBSK
16.4.2014
Mesto vo svojich pripomienkach súhlasí s R2 ako rezervná plocha. Prerokované dňa 9.4.2014
Ing. Mgr. Marian Kotleba
Žiadosť o prešetrenie našich pripomienok  k zmene plánu  VUC 2014
29.5.2014
Odpoveď na prešetrenie 10.6.2014

Komunikácia s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky

Žiadosť o vyvolanie nového posudzovacieho procesu na Záverečné stanovisko k rýchlostnej komunikácii R2. 1.10.2013
 • svoju odpoveď nahradili stanoviskom  NDS
4.11.2013
 • nespokojnosť s odpoveďou a opätovná žiadosť o vyvolanie nového posudzovacieho procesu k Záverečnému stanovisku.
15.11.2013
 • urgencia odpovede
28.5.2014
 • odpoveď na urgenciu č. j. 7763/2013-3.4/ml/
16.6.2014
 • sťažnosť na posudzovací proces podaná ministrovi Ing. Petrovi Žigovi
20.6.2014
 • odpoveď č.j.13/2014-sť-1.3  stanovisko
7.7.2014
 • rozklad stanoviska č. j. 17/2014
12.8.2014
 • oznámenie o postúpení petície na min. dopravy,č.j.13/2014-pet-1.3
10.7.2014

Komunikácia s Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. – Bratislava. Žiadosti.

Źiadosť o relevantné zdôvodnenie, prečo sa nemá pokračovať v rozostavanej variante A (cez Zvolen), keď polovica diela je už hotová. 1.10.2013
Odpoveď 15.10.2013
Žiadosť o doplnenie 28.10.2013
Odpoveď na žiadosť 27.11.2013
Žiadosť o sprístupnenie údajov z geologického prieskumu 29.11.2013
Odmietli sprístupniť informáciu – obracajú sa na Ministerstvo dopravy SR 31.1.2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja potvrdilo zamietnutie 20.2.2014.
Žiadosť o sprístupnenie informácii 30.7.2014
Odpoveď č. j. 6948/64044/10703 – odmietajú sprístupniť  informáciu o záverečnej správe, ktorú dostali na pripomienkovanie od hydrogeológov. 8.8.2014

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

Prijatie petície a odpoveď s odôvodnením č. j.18589/2014/D 132-OKŠDD/45665 21.7.2014
 • rozklad odôvodnenia č.j.18/2014.
12.8.2014

Ministerstvo zdravotníctva – Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava

Žiadosť o vykonanie dozoru pri čerpacích skúškach.
4.11.2014.
Osobné rokovanie o záverečnom protokole z hydrogeologického prieskumu. Tento má byť prerokovaný v mesiaci november 2014 odbornou komisiou a  potom bude zverejnený. Rokovania sa zúčastnili pp. Tarnoci a JUDr. Uhaľ.

Európska únia

Sťažnosť 20.1.2014
 • preverovaná a evidovaná
10.6.2014
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár