Občianske združenie

Dňa 23.8.bolo zaregistrované občianske združenie Obyvatelia pre Sliač na min.vnútra SR č.spisu VVS/1-900/90-42057

Predseda združenia

Bohumír Tarnoci

Predsedníctvo združenia:

Bohumír Tarnoci
Ján Kujan

Člen dozornej rady
MUDr Ján Králik

Zakladajúci členovia:
Bohumír Tarnoci
Ján Kujan
Emil Šimončík
JUDr. Maroš Uhaľ
MUDr.Ján Králik

Ako sme už uviedli v Petičných novinách, ktoré boli distribuované do poštových schránok obyvateľov mesta Sliač, petičná akcia proti výstavbe R2 bola jednorazovou akciou, čo však nevylučuje v prípade potreby organizovanie ďalších petícií za účelom dosiahnutia nášho cieľa. Tieto petície však už bude v prípade potreby organizovať novozaložené občianske združenie.

Faktom je, že Petičný výbor nemá právnu subjektivitu a preto bolo potrebné založiť subjekt, ktorý bude mať právnu subjektivitu a ktorý môže vstupovať do územných, stavebných a iných konaní ako právnická osoba a ktorej musia konajúce orgány doručovať príslušné rozhodnutia a iné dokumenty. Združenie môže potom podávať priamo odvolania proti rozhodnutiam orgánov a iné podania ako subjekt s právnou subjektivitou.

Tieto skutočnosti boli dôvodom založenia občianskeho združenia „Obyvatelia pre Sliač“. Združenie je dobrovoľným združením založeným podľa ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Názov združenia je „Obyvatelia pre Sliač“ a sídlom združenia je Letecká 2, 962 31 Sliač. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Cieľom činnosti združenia je ochrana záujmov obyvateľov mesta Sliač a jeho okolia pri akomkoľvek zasahovaní do životného prostredia, prírody a krajiny, prírodných liečivých zdrojov a prameňov nachádzajúcich sa v tomto meste a jeho okolí, ako aj ochrana iných oprávnených záujmov obyvateľov mesta Sliač a jeho okolia.

Aktuálnym cieľom združenia je a bude zabránenie vybudovaniu rýchlostnej cesty v katastri Sliača, ktorá znehodnotí ako životné prostredie obyvateľov Sliača, tak aj minerálne pramene a vody a v konečnom dôsledku zastaví rozvoj nášho mesta.

Počínajúc dnešným dňom budú zastupovať záujmy obyvateľov Sliača vo vzťahu k plánovanej rýchlostnej ceste členovia združenia a jeho orgány. Všetci občania sa preto môžu obracať na orgány združenia v otázkach týkajúcich sa uvedených cieľov činnosti združenia.

Petičný výbor
Petície proti výstavbe R2 var. C3 a C5
a
Predsedníctvo združenia
Obyvatelia pre Sliač

Pridaj komentár