Pripomienky k štúdii realizovateľnosti trasa C3 – odvolací proces

1. História
Obchvat mesta Zvolen bol veľmi dobre vyriešený už v 90-tych rokoch minulého storočia. O tom svedčí vybudovaný privádzač od Budče po mimoúrovňovú križovatku pod Pustým hradom v plnom profile ktorý mal pokračovať smerom na Lučenec štvorpruhovou cestou a obslužnými komunikáciami po oboch stranách tejto cesty. Mal byť realizovaný nadjazd zo sídliska Sekier, pripojenie na Zlatý potok, ako aj ďalšie komunikácie. Riešil to aj územný plán mesta Zvolen (bola tam vyhlásená stavebná uzávera)

V 90-tych rokoch sa mohlo pokračovať vo výstavbe, povedal to otvorene pani primátorke , pred poslancami vo Zvolene riaditeľ NDS a.s. Ing. Valent dňa 11.11.2016. Najväčší problém bol dom JUDr. Mamojku (poslanec za stranu SMER). Zvolenčania pod vedením primátora Ing. Maňku (poslanca za stranu SMER) výstavbu úspešne zablokovali. Dopravoprojekt hľadá ďalšie riešenie, ktoré je spracované v Záverečnom stanovisku MŽ-SR zo dňa 17.2.2006 ( EIA) V stanovisku sú uvedené tri varianty Modrý, Červený, Zelený, všetky tri varianty sú vedené prevažne v koridore cesty 1/50 – (cesta na Lučenec) Žiadny severný variant sa tu neuvádza. Zvolenčania návrh odmietajú hľadá sa ďalej.

V roku 2006 boli vypracované a predstavené nové návrhy na obchvat mesta Zvolen, vrátane severného variantu trasy C3, bez akéhokoľvek prejednania s mestom Sliač. Mestu Sliač bol predložený variant ako definitívne riešenie, s ktorým mesto nesúhlasilo. V mestskom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie č. 121/2006 ktoré variantu C3 odmieta v plnom rozsahu.

Ďalej mesto Sliač, listom adresovaným Ministerstvu životného prostredia SR zo dňa 6.9.2006 pod č.j. 180/2006 vydalo nesúhlasné stanovisko s vedením severných variantov, t.j. cez jeho katastrálne územie.

Napriek tejto skutočnosti MŽP-SR vydalo v roku 2009 záverečné stanovisko v ktorom sú navrhnuté nasledovné varianty:

2 varianty v trase A / A1 a A2 / – prieťah mestom Zvolen
2 varianty južné Zvolen
3 varianty severné C / C1,C2,C3 / s kombináciou C4 Sliač
1 variant D južný tunelový

Bez akéhokoľvek zdôvodnenia trasa A bola vyhlásená ako nulový variant.
Dva južné varianty sa neposudzovali.
Zostali len varianty C a D
Do dnešného dňa sa nám nepodarilo dostať relevantné stanovisko prečo sa posudzovali len C varianty.
Mestské kultúrne stredisko Sliač 2.9.2008. Uskutočnilo sa verejné rokovanie o rýchlostnej ceste R2 Zvolen západ -Zvolen východ. Verejnosť trasu odmieta.
Po doručení „Správy o hodnotení R2 Zvolen západ – Zvolen východ“ Mesto Sliač listom adresovaným MŽP SR zo dňa 5.9.2008 pod č.j. 202/2008-stav , vydalo ďalšie nesúhlasné stanovisko s vedením severných variantov.
Napriek týmto nesúhlasným stanoviskám , MŽP SR vydalo podľa zákona č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Záverečné stanovisko“, kde je uvedené, že:
Odporúčaným variantom rýchlostnej cesty R2 navrhovanej činnosti je variant C3 za podmienky:

 1. Navrhovateľ pred pokračovaním v ďalšej príprave stavby vykoná podrobný hydrogeologický prieskum so súhlasom MZ SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.
 2. Na tomto základe navrhne technické a technologické opatrenie, na zmiernenie, alebo elimináciu negatívných vplyvov tak, aby sa vylúčili nevratné negatívne ovplyvnenie prírodných liečivých zdrojov v Sliači a Kováčovej / tieto odsúhlasí s MZ SR – Inšpektorátom kúpeľov a žriediel.
  • Ak sa preukáže, že výstavba tunela v danej lokalite tzn. v II. ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov nie je možná bez negatívneho vplyvu výstavby a prevádzky tunela na podzemné liečivé vody, odporúča sa pre ďalší postup prípravy variant „D“.
  • Ak sa preukáže že varianty „C a D“ sú enviromentálne, ekonomický, alebo spoločenský nepriechodné, pre zamedzenie „ patovej „ situácie sa odporúča hľadať ďalšie reálne varianty.

Na základe „Záverečného stanoviska“ došlo k zapracovaniu a schváleniu alternatívnych trás R2 variant C a D do „Územného plánu VÚC B. Bystrica, Zmeny a doplnky 2009“ a vo VZN 14/2010, uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 94/2010 18.6.2010.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejme že sa postupovalo v tejto veci spôsobom „o nás bez nás“.

Nasledovala petícia občanov proti výstavbe R2 – variant C3.
Zmenu Územného plánu v meste Sliač doplnok č. 6. kde je zakreslená R2 zastupiteľstvo odmietlo v celom rozsahu.
MZ SR a IKŽ dalo podmienku, že výstavba R2 nesmie ohroziť minerálne pramene na Sliači a v Kováčovej . Hydrogeologický prieskum vo vrtoch C3-1 a C3-2 v trase navrhovanej R2 zistil významné zdroje minerálnych vôd s potencionálnym využitím. Prácami na R2 by sa tieto zdroje zničili a z týchto dôvodov boli odborné stanoviská zamietavé.
Jedná sa o tieto stanoviská:

 1. Odborné stanovisko ŠKK ministerstva zdravotnístva zo dňa 24.11.2014. podpísané predsedníčkou Doc. Ing. Jarmilou Božíkovou
 2. Odborné záverečné stanovisko hydrogeologického prieskumu R2 č.j. Z 51521 2014 IKŽ zp dňa 28.11.2014 podpísané predsedníčkou Doc. Ing. Jarmilou Božíkovou.
 3. Odborný nezávislí posudok vplyvu diela na liečivé zdroje v Sliači. Vypracovanie objednal a zadal IKŽ Prof. Ing. Jozefovi Hullovi odborník z oblasti geotechniky. Posudok bol postúpený na IKŽ 6.11.2014 so záverečným stanoviskom, že stavebnými prácami by sa tieto zničili.
 4. Odborný nezávislý posudok si dalo vypracovať aj Občianske združenie, výsledok je takmer identický, v prípade rozporu ho predložíme.

Na základe zistených nesúhlasných stanovísk, čiže opodstatnených príčin boli práce na R2 trasa C3 v roku 2014 ZASTAVENÉ.
Zastavenie prác oznámil minister Ján Počiatek a riaditeľ NDS a.s. Ing. Milan Gajdoš, čím ukázali že uvedený variant bol nezmyselný.

2. Hľadanie nových variant
Rok 2015. NDS a.s. Pripravuje podklady a požiadavky na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre R2
Rok 2016 Výber zhotoviteľa a uzatvorenie zmluvy.

 • Mesto Sliač jednalo s Dopravoprojektom – žiadny severný variant neprichádzal do úvahy.
 • Politický tlak zástupcov mesta Zvolen aby sa znova otvorila severná varianta.
 • Riaditeľ NDS a.s. Ing. Valent osobne lobuje na MZ SR u ved. služobného úradu JUDr. Ráža aby vydal podmienečný súhlas na severný povrchový variant C3. Až po vydaní podmienečného súhlasu , bol severný variant dodatočne zadaný do posudzovacieho procesu. / priznáva Dopravoprojekt /
 • Ved. služobného úradu na MZ SR JUDr Ráž vydáva č.j. Z 45120-2016-IKŽ dňa 4.11.2016 súhlas k trasovaniu rýchlostnej cesty trasa C3.- povrchový variant. Ved. služobného úradu nerešpektoval platnú legislatívu a od ignoroval stanoviská svojich odborných útvarov – Štátnu kúpelnú komisiu, stanovisko IKŽ, stanovisko Odborného znalca, ktorého vybral IKŽ. Povrchový variant C3 hneď v úvode porušuje Zákon 538/2005 Z.z., lebo vyžaduje vykopať v II. ochrannom pásme 17 m hlboký zárez.
 • NDS a.s. Valent 11.11.2016 vo Zvolene informuje pani primátorku a poslancov, že variant C3 je konečný a nezvratiteľný, teraz to už ustojíme / uvidíme čo nato povie druhá strana – video je k dispozícii /.
 • 12.2016 Pracovné rokovanie o R2 – severný variant C3 povrchový Použiť všetky argumenty zo zápisu.
 • O.Z. Odoslalo 20.1.2017 Sťažnosť na riaditeľa NDS na výroky Ing. Mišoviča o obideni platnej legislatívy a porušenie zákona. 20.2.2017 prišla všeobecná odpoveď.
 • O.Z. Napísalo nespokojnosť s vybavením sťažnosti 8.3.2017. Odpoveď sme ešte nedostali.
 • O.Z. Napísalo sťažnosť na ministra zdravotníctva 12.12.2016. Porušenie platnej legislatívy a zákona 538/2005 Z.z. Odpoveď všeobecná.
 • O.Z. Napísalo nespokojnosť s vybavením sťažnosti 2.2.2017. V odpovedi sa priznáva, že 20.2.2017 dal dodatočne prerokovať Štátnej kúpelnej komisii trasovanie R 2 variant C3.
 • Mestský úrad Sliač Dopravoprojekt od prezentoval všetky varianty R2

Štúdia realizovateľnosti – pripomienky ku trase C3.

 • Dodatočne zadaný severný variant, bol hodnotený, iba na základe archívnych dokumentov. Nerobil sa inžiniersko geologický prieskum pre štúdiu realizovateľnosti.
  Prečo bol dodatočne zadaný ? Politické rozhodnutie, alebo lobing riaditeľa NDS .
 • Na základe prieskumných prác sa konštatuje, že celé územie 4-ch posudzovaných variant ma zložité geologické pomery. Najviac je ohrozené II. ochranné pásmo trasa C3, kde už štúdia pracuje s porušením zákona 538/2005 Z.z. Riešenie vyžaduje 17 m hlboký zárez.
 • Hydrogeologický prieskum trasy C3 vo vrtoch C3-1 a C3-2 našiel významné zdroje minerálnej vody s potencionálnym využitím . Prácami na R2 sa tieto zdroje zničia. Záverečná správa z podrobného hydrogeologického prieskumu sa nezaoberala inžiniersko geologickými a geo technickými pomermi.
 • Trasa C3 vôbec nerieši spojnicu R2 s R3 bude vyžadovať následnú investíciu. Pritom všetky vozidla ktoré pôjdu od Krupiny pôjdu radšej 2 km cez mesto a sú na križovatky v Lieskovci, ako by mali robiť 14 km obchádzku / trasa C3 /aby sa dostali na tú istú križovatku v Lieskovci.
 • Neriešená spojnica R2 s R 3 / smer Krupina čo predstavuje cca 50 % dopravy vyžaduje následnú ivestíciu výstavbu novej križovatky v Kováčovej
 • Musí sa dokončiť štvorpruh od križovatky pod Pustým hradom po križovatku smer Krupina
  Rozpracovaná trasa už pred 30 rokmi, ktorú Zvolen úspešne zablokoval
 • Nákladná doprava do priemyselnej zóny pôjde po starej ceste cez mesto a nič nerieši.
 • Vôbec sa ne berie do úvahy „ Barierový efekt „ deliaci účinok rýchlostnej komunikácie R2, ktorá má byť postavená na pilieroch vo výške 6 m. Prináša veľmi negatívny vplyv na obyvateľstvo.
 • Zastaví vývoj mesta Sliač južným smerom, kde sú všetky inžinierske siete.
 • Nie je vypracovaný „Monitoring hlukovej záťaže „ Pritom ide o zhluk nepriaznivých okolnosti, ktoré sa stretávajú v jednom mieste. Jedná sa o nasledovné:
  • Pristávací koridor letiska
  • Rýchlostná komunikácia R1,
  • Elektrifikovaná železnica .
  • Novo budovaná rýchlostná komunikácia R2.
 • Dopad na životné prostredie. Mesto Sliač má na svoje pomery extrémne klimatické charakteristiky s negatívnym dopadom na zdravotný stav obyvateľstva. Vysoký počet dní s hmlami, tepelnými inverziami spolu s extrémne zlými rozptylovými podmienkami. Mesto Sliač už dnes vykazuje veľmi znečistené ovzdušie a výstavba a prevádzka R2 by bo ešte zhoršila.
 • Znehodnotí 59 ha ornej pôdy a cca 50 ha lesa, kde sa zotavujú pacienty kúpeľov ale aj domáce obyvateľstvo – Sliača a Zvolena.
 • Rýchlostná komunikácia by vážne poškodila svetoznáme minerálne pramene na Sliači so vzácnym žriedlovým plynom. Takéto zloženie je jediné v Europe.
 • Z architektonického hľadiska rýchlostná cesta variant C3 bude predstavovať pred Zvolenom zo severnej strany ČINSKY MÚR od Kováčovej až po horu na Sliači.
 • Podľa nás je najvhodnejší variant prieťah mestom Zvolen. Tento variant nezaberá žiadnu novú pôdu.
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár