ZMENA UMIESTNENIA TRASY R2 DO KATASTRA SLIAČA

Keďže rozhodnutím orgánov mesta Zvolen došlo k odmietnutiu variantu rýchlostnej cesty pod Pustým hradom, Dopravoprojekt dostal zákazku na hľadanie novej trasy rýchlostnej komunikácie R2 trasa C2, C3, C4.

Na základe verejného rozhovoru s občanmi mestské zastupiteľstvo potvrdilo názor obyvateľov a dalo zamietavé stanovisko k plánovanej výstavbe Rýchlostnej komunikácie R2 trasa C2, C3, C4, ktorá má prechádzať katastrom mesta Sliač v časti Na dolinke, Ležiak a Sliačska dolina. Toto stanovisko je deklarované v uznesení Mestského zastupiteľstva Sliač č. 121/2006.

V roku 2008 prebehlo verejné prerokovanie k rýchlostnej komunikácii R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ v meste Sliač 2.9.2008 v Msks Sliač. Na základe týchto prerokovaní ako aj stanovísk všetkých dotknutých orgánov a ostatných účastníkov správy o hodnotení R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ mesto Sliač vydalo nesúhlasné stanovisko k správe pod č.j. 202/2008 – stav. zo dňa 5.9.2008.

Napriek tomuto zamietavému stanovisku vydalo Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 31.3.2009, záverečné stanovisko, ktorým odporučilo variant C3 (t.j. katastrom mesta Sliač) rýchlostnej cesty R2 za podmienky, že vyjde kladne hydrogeologický prieskum.

Napriek negatívnym stanoviskám mesta Sliač teda ministerstvo a zúčastnené orgány postupovali spôsobom „o nás, bez nás“. V roku 2010 potom na základe tohto „Záverečného stanoviska“ došlo k zapracovaniu alternatívnych trás R2 /variant C a D do Územného plánu vyššieho územného celku Banská Bystrica, ktorý bol schválený uznesením Zastu- piteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 94/2010 dňa 18.6.2010.

Tento obsah bol zaradený v Petičné noviny. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár