RIZIKÁ REALIZÁCIE R2 VARIANT C3 A C5

Tak ako sme už na to upozornili v petícii občanov nášho mesta, už samotnou realizáciou hydrogeologického prieskumu v katastri nášho mesta a potom aj realizáciou tunela môže dôjsť k vážnemu porušeniu unikátneho ložiska minerálnych prameňov, ktorých je v oblasti Sliača deväť a niektoré z prameňov sa môžu nenávratne stratiť. Pre naše mesto sú kúpele jednou z jeho najvýraznejších charakteristík, vieme si vôbec predstaviť čo by sa stalo s naším mestom bez Kúpeľov Sliač?

Dokonca aj pri kladnom výsledku hydrogeologických skúšok nie je vôbec zaručené, že samotná realizácia tunela, ktorý bude vedený v omnoho väčšom rozsahu ako je tomu pri niekoľkých testovacích hydrogeologických vrtoch, nezlikviduje natrvalo termálne a minerálne vody v katastri nášho mesta. Je potrebné si uvedomiť, že realizácia hydrogeologických vrtov už prebieha a v súčasnosti sa vykonávajú vrty v hĺbke 40 až 100 metrov.

Okrem toho, uvedená rýchlostná cesta rozdelí mestá Zvolen a Sliač. Toto rozdelenie a výstavba R2 bude mať za následok, že stavebný rozvoj mesta Sliač južným smerom je prakticky vylúčený. Sliač pritom nemá možnosť výstavby v inom smere.

Vzhľadom na tieto fakty nie je pravdou tvrdenie komisie výstavby pri MsZ Sliač, že v prípade zapracovania R2 do územného plánu mesta Sliač ide o „rezervnú plochu pre alternatívnu trasu R2 do návrhu ÚP – zosúladenie s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou.“, alebo, že územný plán mesta Sliač – zmeny a doplnky č. 6 rieši túto trasu len ako „výhľadovú rezervu územia“. Z vyššieuvedených faktov je zrejmé, že v zmene Územného plánu vôbec nejde o rezervnú plochu pre R2.

Ak sa ukončí hydrogeologický prieskum a výsledok bude kladný, tak je rýchlostná cesta schválená a jej výstavbu už nebude možné zastaviť!

Objednávateľ zmeny Územného plánu mesta Sliač, kde je zakreslená rýchlostná komunikácia R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ trasa C3 alebo C5 pritom hrubým spôsobom odignoroval uznesenie č. 121/2006 mestského zastupiteľstva nášho mesta a všetky ďalšie záporné stanoviská k uvedenej rýchlostnej komunikácii. Podotýkame, že objednávateľom zmeny územného plánu – zmeny a doplnky č. 6 je naše mesto zastúpené jeho orgánmi!

V článku v MN komisia mesta konštatuje, že je potrebné zosúladiť územný plán nášho mesta s územným plánom vyššieho územného celku a navodzuje situáciu, že ešte nič nie je jednoznačné. Toto však nie je pravdou. Je potrebné konať teraz a nie kvôli akýmsi lokálnym záujmom trvať na schválení územného plánu, ktorým si sami odsúhlasíme rýchlostnú cestu v našom meste. Ak schválime plán, načo potom boli predchádzajúce nesúhlasné stanoviská mesta voči rýchlostnej ceste, načo potom bola petícia obyvateľov mesta Sliač?

Tvrdia nám, že vlastne nie je možný žiadny iný postup ako schváliť Územný plán mesta Sliač – Zmeny a doplnky č. 6, v rámci ktorého bude zakreslená do územného plánu nášho mesta rýchlostná cesta R2. Komisia výstavby poukazuje na znenie ust. § 25 ods. 6 stavebného zákona, podľa ktorého nemožno schváliť územný plán, ktorý je v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa. To značí, že podľa takéhoto názoru nemáme žiadnu inú možnosť, len schváliť cestou mestského zastupiteľstva rýchlostnú cestu, ktorú v našom meste nechceme.

Veríme, že si zodpovedné osoby nášho mesta nemyslia, že sme ovce, ktoré pôjdu do toho košiara, do ktorého im bača prikáže. 

Tento obsah bol zaradený v Petičné noviny. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár