ĽAHOSTAJNOSŤ PREDSTAVITEĽOV NÁŠHO MESTA

Už na spomínanom 22. zasadnutí mestského zastupiteľstva Sliač konanom dňa 25.7.2013 sa vzhľadom na naše návrhy stanovila do uznesenia z rokovania z mestského zastupiteľstva povinnosť mesta zaslať žiadosti o vysvetlenia či bol dodržaný legislatívny proces pri podávaní kladných stanovísk k výstavbe predmetnej cesty zo strany Minister- stva životného prostredia SR – odbor geologickej správy, Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorátu kúpeľov a žriedel. Tieto listy mesto vypracovalo, požiadalo nás o ich doplnenie, čo sme aj vykonali. Následne primátor nášho mesta odmietol tieto listy v nami doplnenom znení na príslušné orgány odoslať, pričom nám nevysvetlil, v čom tkvie jeho nesúhlas s týmito listami.

Okrem toho, orgány mesta zostali ľahostajnými aj v ďalších prípadoch týkajúcich sa rýchlostnej cesty R2.

V januári 2013 bolo primátorovi nášho mesta uznesením Mestského zastupiteľ- stva č. 186/2013 uložené, aby konal vo veci situovania rýchlostnej komunikácie R2 s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., Bratislava. Je potrebné, aby primátor objasnil, aké kroky v tomto smere od uvedeného uznesenia vykonal. Rovnako nech vysvetlí, či jeho prístup k petičnej akcii a k rýchlostnej ceste korešponduje s tým, čo mu bolo uložené uvedeným uznesením.

V apríli 2013, po tom, čo bol primátor mesta zaviazaný konať vo veci rýchlostnej cesty, bol zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja zaslaný e-mail 62 obciam a mestám s výzvou na vyjadrenie sa k R2. Jedine na náš Mestský úrad uvedený e-mail vraj nedošiel, jedine naše mesto teda ani vyjadrenie k tomuto problému nedalo!

Primátora nášho mesta sme napokon vyzvali, aby sa z titulu svojej funkcie zúčastnil aspoň zasadnutia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa má konať dňa 23.8.2013 a kde sa okrem iného, budú riešiť aj zmeny a doplnky územného plánu vyššieho územného celku. Budeme pozorne sledovať, či sa primátor ako zástupca nášho mesta na uvedenom zasadnutí zúčastní a či bude hájiť záujmy občanov nášho mesta v súvislosti s výstavbou R2 variantov C3 a C5 situovanými do katastra nášho mesta.

Vzhľadom na doterajší prístup orgánov mesta sa pýtame, je to len náhoda, že mesto a jeho orgány vo veciach proti plánovanej rýchlostnej ceste nekonajú, alebo tu existujú lokálne záujmy určitých osôb, ktoré sledujú schválenie územného plánu aj za cenu, že sa tým zo strany mesta Sliač akceptuje rýchlostná cesta v našom katastri?

Aj text článku komisie výstavby v Mestských novinách napovedá, že jedinou snahou orgánov mesta je schváliť územný plán aj s R2. Keďže tieto vyjadrenia sú scestné a navodzujú dojem, že schválením územného plánu s cestou R2 v katastri mesta Sliač vlastne k ničom nedôjde, respektíve má ísť len o akúsi „rezervnú plochu“ pre R2, uvádzame veci na pravú mieru.

Schválením územného plánu mesta Sliač s rýchlostnou cestou prechádzajúcou jeho katastrom vlastne umožníme výstavbu tejto rýchlostnej cesty v našom meste. Schválením tohto plánu mestským zastupiteľstvom stratíme akýkoľvek vplyv na zamedzenie výstavby takejto cesty v katastri nášho mesta a v podstate akceptujeme stav, ktorý nám bol vnútený zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Tento obsah bol zaradený v Petičné noviny. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár