KROKY PETIČNÉHO VÝBORU

V článku v Mestských novinách (ďalej len „MN“) z augusta 2013 sa uvádza, že sme doručili na Mestský úrad Sliač pripomienky a námietky k návrhu územného plánu mesta Sliač – zmeny a doplnky č. 6 a petíciu Petičného výboru a na petícii podpísaných obyvateľov mesta Sliač proti výstavbe rýchlostnej komunikácie „R2 Zvolen západ – Zvolen východ trasa C3 alebo C5“. Zároveň sa tam uvádza, že „tieto pripomienky budú riešené podľa § 22 zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a nie podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve“.

Uvedené vyjadrenie len potvrdzuje, že dotknuté orgány mesta nemajú záujem o riešenie danej veci. V námietkach sme žiadali, aby boli poslanci oboznámení s našimi námietkami, čo sa nestalo. Ďalej sme žiadali, aby boli poslanci oboznámení s obsahom petí- cie, čo sa tiež nestalo. Nakoniec sme poslancov s námietkami museli oboznámiť my sami na 22. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.7.2013.

Ďalej sme v námietkach doručených mestu dňa 3.7.2013 požadovali, aby sa všetky orgány mesta zasadili o to, aby nedošlo k schváleniu územného plánu zahŕňajúceho výstavbu rýchlostnej cesty R2 v kat. území mesta Sliač, žiadali sme oboznámenie poslancov a občanov mesta o všetkých otázkach týkajúcich sa uvedenej rýchlostnej cesty. Uvedená petícia aj s petičnými hárkami s najväčšou pravdepodobnosťou na Mestskom úrade Sliač zostala zavretá v zásuvke. Od doby doručenia petície dňa 3.7.2013, do dňa keď čítate toto stanovisko, s týmito námietkami a petíciou vlastných obyvateľov zástupcovia nášho mesta neurobili vôbec nič.

V článku v MN len sucho konštatujú, že petíciu nebudú riešiť podľa zákona o petičnom práve, ale podľa Stavebného zákona. Toto konanie mesta je však v rozpore so zákonom č. § 5 ods. 7 petičného zákona, podľa ktorého je orgán povinný vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom a výsledok vybavenia petície písomne oznámiť do 30 pracovných dní od doručenia petície. Toto sa nestalo. Okrem toho, v námietkach sme výslovne orgány mesta vyzvali, aby petíciu vybavili v súlade s petičným zákonom. Z uvedené je zrejmé, ako sa zástupcovia nášho mesta stavajú k názorom obyvateľov mesta. 

Tento obsah bol zaradený v Petičné noviny. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár